Resource Management

Resource Management

Geplaatst door

 

Resource Management

 

Is uw matrixorganisatie een ongeleid projectiel

Een organisatie kan een hoeveelheid werk op verschillende manieren aanpakken, namelijk routinematig, improviserend of projectmatig. Routinematig of taakgestuurd werken maakt gebruik van standaardprocedures. Het wordt toegepast wanneer men een resultaat herhaald wil bereiken onder gelijkblijvende omstandigheden, met gelijkblijvende middelen. Dit artikel gaat in op de verschillende manieren van werken en waarom het belangrijk is om rekening te houden met routinewerk bij het inzetten van dezelfde mensen.

Zuinig omgaan met schaarse resources

In een matrixorganisatie is er vaak gebrek aan inzicht in de relatie tussen het aangeboden werk en de beschikbare mensen. Hierdoor is het management vaak niet in staat om beslissingen te nemen op grond van cijfers. In dit artikel wordt deze problematiek beschreven en wordt ingegaan op een mogelijke oplossing.

Het verband tusen kwaliteit van arbeid en planning

In de dagelijkse praktijk wordt het werk van de resourcemanager bemoeilijkt als zijn mensen meer dan één vaardigheid hebben. Door bij de invulling van de werkzaamheden een optimale planning te combineren met deze verschillende vaardigheden en wensen, wordt de kwaliteit van arbeid verhoogd. Dit artikel gaat in op de verschillende aspecten die bij een dergelijke complexe planning aan de orde komen.

Vraag en aanbod van resources matchen

Het matchen van vraag en aanbod kan heel simpel. Er is een aanvraag voor een bepaalde vaardigheid in een bepaalde periode. Er wordt gezocht naar iemand met deze vaardigheid die dan beschikbaar is en die wordt toegewezen. Klaar. In andere gevallen is de toewijzing complexer. Afhankelijk van de mogelijkheden die de organisatie heeft om het juiste aanbod te vinden, zal de verhouding kosten/opbrengsten/kwaliteit voordelig dan wel nadelig uitvallen. In dit artikel een aantal belangrijke aspecten voor efficiënte en optimale toewijzing (het matchen van vraag en aanbod).

De efficiency van mobiele service monteurs

Het verstandig inzetten van service medewerkers is een essentiële factor voor de kostenverlaging van het service apparaat. Zeker als het gaat om mobiele service monteurs die in binnen- en buitenland opereren. In deze case study wordt beschreven op welke wijze een producent van high-tech apparatuur een prima resultaat heeft geboekt op het gebied van reiskosten, het optimaliseren van de planning van de verschillende projecten en het verhogen van de klanttevredenheid.

Buffermanagement: de planning optimaliseren

Een bekend probleem bij projecten is het overschrijden van de deadline, vaak als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen. Bij het opstellen van een planning is het essentieel om rekening te houden met onzekerheden. De kritieke keten en buffermanagement methode (door Dr. Eliyahu Goldratt beschreven in het boek “Critical Chain”) identificeert de kritieke punten in de planning en beschermt deze tegen de onvermijdelijke onzekerheden. Dit artikel gaat in op de toepassing ervan en laat zien dat buffermanagement door software ondersteund kan worden.

Risicoanalyse voor projectplanning

Bij projectmanagement ziet men vaak dat het kritieke pad varieert doordat de duur van de activiteiten in de uitvoeringsfase wijzigt. Meestal variëren de kosten dan mee. Met risicoanalyse kan men het project analyseren en beheersen en met betere kansen op tijd en binnen begroting opleveren. Door de planninggegevens te koppelen aan een risico-analyse programma kunnen heel gemakkelijk duizenden “what-if” simulaties worden uitgevoerd. In dit artikel wordt de “Monte Carlo simulatie” belicht en met een eenvoudig voorbeeld toegelicht.

Casestudy Beschikbaarheid resources bij een chemische fabriek

Chemische fabrieken draaien volcontinue, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Hierdoor zijn sommige processen niet zo gemakkelijk te stoppen en weer op te starten. Om de kostenderving te kunnen controleren en contractbreuk te voorkomen, is het van belang om de productie te kunnen schuiven als de fabriek wegens onderhoud stil ligt. De planning van klein onderhoud tot en met complete stops moet dan ook heel nauwkeurig gebeuren. Lees in dit artikel hoe een bedrijf in Brussel met 7 kunstmest/ ammoniak fabrieken over de gehele wereld dit proces onder controle heeft gekregen.

Beschrijving PowerProject TeamPlan

In dit artikel wordt een korte beschrijving gegeven van de functionaliteit en de technische variabelen van de software van PowerProject Teamplan. Dit informatiesysteem vereenvoudigt en structureert het werken in een projectorganisatie.

Aanbod BPD voor Multi-Project organisaties

U wilt weten welke voordelen een geautomatiseerde ondersteuning van uw projecten uw organisatie gaat opleveren? Zonder een groot risico te nemen? Hier kunt u lezen hoe een Basic Process Design gemaakt kan worden van uw projectprocessen en hoe de gestelde werkwijze vertaald kan worden naar een bedrijfsmatig voordeel.

Presentatie Resourcemanagement en ROI wat kost het en wat levert het op

Om een goed beeld te krijgen van de voordelen van een Resource Management systeem en de ROI die daarmee kan worden behaald bieden wij u een presentatie aan die kosteloos wordt gegeven.

Aanbod Presentatie case eigen organisatie

U bent zich aan het oriënteren op een Project en Resource management systeem. En u zoekt een antwoord op de vraag of zo’n systeem voldoende toegevoegde waarde heeft voor uw organisatie. In dat stadium is het vaak zinvol om een stuk bewijsvoering te verkrijgen ten aanzien van mogelijke oplossingen. In dit artikel wordt aangegeven waarmee dan rekening dient te worden gehouden. En wij doen u het aanbod om uw eigen case kosteloos aan uw organisatie te presenteren.